REGULAMIN

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „PRZY KOMINKU” Kielce 2019

1. ORGANIZATOR:
– Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1a, Kielce. 

2. PARTNER FESTIWALU:
– Targi Kielce SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 

3. CELE FESTIWALU:

 • Popularyzacja i promocja artystów prezentujących twórczość nurtu piosenki poetyckiej i turystycznej.
 • Konfrontacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń twórców i artystów. 
 • Promocja miasta KIELCE i regionu świętokrzyskiego. 

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI FESTIWALU: 

29 listopada (piątek) 2019 r.

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, SALA OMEGA, ul. Zakładowa 1 Kielce. 

PRZEGLĄD KONKURSOWY 

1) Rejestracja i próby sceniczne dla uczestników, g. 13.00 – 16.30 

2) Otwarty Przegląd Konkursowy, g. 17.00 – 19.00 

PUB FESTIWALOWY w centrum Kielc – KONCERT INTEGRACYJNY 

1)  Koncert zespołu zaproszonego przez organizatora 

2)  Integracja uczestników i nie tylko… 

30 listopada (sobota) 2019 r.

CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, SALA OMEGA, ul. Zakładowa 1 Kielce. 

1)  Koncert Galowy Laureatów, w tym konkurs o nagrodę̨ publiczności w kwocie 1000 zł (nagroda wspólna dla obu kategorii) + nagroda specjalna, g. 17.00

2)  Koncert Gwiazd, g. 19.30

3)  Ogłoszenie wyników Festiwalu oraz wyłonienie laureata nagrody publiczności, g. 21.45

4)  Piosenka Finałowa, g. 22.00 

5. Wydarzenia/Miejsca Towarzyszące
CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, FOYER, ul. Zakładowa 1 Kielce. 

 1. Kiermasz świąteczny, Giełda winyli i płyt CD  (stoiska, Kawiarnia Festiwalowa) 
 2. Prezentacja stoisk uczestników festiwalu w plebiscycie pn. „Co gram. Gdzie mieszkam.” 

Przedstawienie regionów, miast i miejscowości przez zespoły biorące udział w Festiwalu. Wykonawcy zobowiązani są̨ do zaprezentowania swojego regionu, na stoiskach przygotowanych przez organizatorów (stolik koktajlowy). 

Szczegółowy program dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przesłany pocztą elektroniczną. 

6. ZGŁOSZENIA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH 

1) Festiwal „Przy Kominku” przeznaczony jest dla wykonawców powyżej 16 roku życia. Zgłoszenia powinny zawierać: 

 • Czytelnie wypełnioną kartę̨ zgłoszenia (w przypadku przesłania drogą elektroniczną wymagany jest skan z czytelnymi podpisami).
 • Dwa nagrania konkursowe – poczta elektroniczna lub płyta (nie koniecznie studyjne, w formacie mp3, nie więcej niż 6 MB każdy). 
 • Dokonanie wpłaty akredytacyjnej w kwocie 40,00 zł, gotówką, od każdego członka  podmiotu wykonawczego, w dniu rejestracji na Festiwalu. 
 • Teksty piosenek przesłane do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.przykominku.art.pl Zgłoszenia należy wysyłać́ na adres: 

zgloszenie@przykominku.art.pl lub Dom Kultury „BIAŁOGON”, 25- 820 Kielce, ul. Pańska 1a – tytuł maila: (nazwa wykonawcy) … Przy Kominku – Kielce 2017 

2) Zgłoszenia przyjmowane są̨ do dnia 11.11.2019 r., do godziny 24:00. 

7. ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH 

Organizatorzy zapewniają̨: 

 • Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie 
 • Dwa bezpłatne noclegi 
 • Bezpłatne wyżywienie: 

piątek – poczęstunek (obiadokolacja) w trakcie przesłuchań konkursowych 

sobota – śniadanie w miejscu zakwaterowania, obiadokolacja
niedziela – śniadanie w miejscu zakwaterowania 

 • Organizator zapewnia transport w trakcie trwania festiwalu. 

8. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY 

• Organizatorzy powołują̨ Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców na podstawie przesłanych nagrań (Członkowie komisji mają prawo do wcześniejszego nominowania zespołów i solistów, podczas innych przeglądów i festiwali) 

• Organizatorzy powołują Jury, które oceni wykonawców podczas zmagań konkursowych – wyda werdykt. 

9. KWALIFIKACJA I KRYTERIA OCENY 

 • Do festiwalu zostaną̨ zakwalifikowane zespoły (preferowane) i soliści z akompaniamentem 
 • Ocenie podlegał będzie: dobór repertuaru – szczególnie preferowana twórczość własna i premierowa, profesjonalizm, brzmienie i ogólny poziom artystyczny. 

10. NAGRODY 

 • Pula nagród wynosi 8000 zł. 
 • Jury przyzna nagrody na podstawie oceny piątkowych przesłuchań konkursowych oraz przyzna nagrodę̨ Grand Prix spośród wszystkich wykonawców. 
 • Publiczność́ przyzna Nagrodę̨ Publiczności dla jednego podmiotu wykonawczego, na podstawie sobotnich prezentacji wszystkich wykonawców 
 • Pozostałe nagrody rzeczowe według uznania Jury (ufundowane przez sponsorów Festiwalu i osoby prywatne) 
 • Organizator może zwiększyć́ pulę nagród w czasie Festiwalu. 
 • Organizator przyzna nagrodę̨ specjalną imienia Grzegorza Pecela. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • W koncercie konkursowym wystąpią̨ wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani do przeglądu przez komisję kwalifikacyjną organizatora oraz zespoły i soliści, którzy otrzymali nominacje podczas innych przeglądów i festiwali (kartę nominacji należy dołączyć do zgłoszenia). 
 • Kwalifikacja nastąpi na podstawie nadesłanych materiałów. Wyniki kwalifikacji będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej przeglądu www.przykominku.art.pl
 • Zespoły i soliści o zakwalifikowaniu się do Festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóźniej na 14 dni przed Festiwalem. 
 • Organizator nie pokrywa kosztów podroży Uczestników Festiwalu w tym kosztów transportu sprzętu, kostiumów itp. 
 • Podczas piątkowych przesłuchań́ zakwalifikowane podmioty zaprezentują 2 utwory (nie dopuszcza się pół-playbacków). 
 • Podczas konkursu sobotniego zakwalifikowane podmioty zaprezentują 1 ze zgłoszonych utworów (nie dopuszcza się pół-playbacków). 
 • Podmioty wykonawcze prezentują swoje utwory w tych samych składach osobowych podczas piątkowych prezentacji konkursowych oraz sobotniego Koncertu Galowego (nie otrzymanie zgody organizatora na zmianę składu osobowego grozi dyskwalifikacją całości podmiotu). 
 • Prezentowane utwory muszą być́ zgodne ze zgłoszonymi. Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut. 
 • Każdy uczestnik może wystąpić w konkursie tylko jeden raz (organizatorzy wykluczają występy tych samych wykonawców w rożnych konfiguracjach zespołowych). 
 • Nagrody finansowe będą przekazywane przelewem na podstawie przedłożonych danych i podpisanych deklaracji lub oświadczeń zwycięzców. 
 • Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pomoc techniczną zgodną z wypełnioną kartą zgłoszenia. 
 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji podczas trwania Festiwalu. 
 • Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:
  – utrwalenie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie,
  – rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym: rejestracja i transmisja występów festiwalowych w radiu, telewizji i internecie, publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań w innym dziele, np. płyta, film, itp. wyłącznie do celów promocyjnych imprez realizowanych przez Organizatorów. 
 • Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie wysłany Uczestnikom wraz z mailem zawiadamiającym o zakwalifikowaniu do Festiwalu. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. Materiał audiowizualny nagrany podczas koncertów jest wyłączną własnością organizatorów. 

Dyrektor DK „Białogon” 

      Tomasz Rejmer